Gayunman, ang ipinangangaral ng mga apostol ay lubhang naiiba sa ipinangangaral ng ibang mga grupong ito ng mga Hudyo.

paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas-52

Ang Kristiyanismo ay may malawak at malaganap na impluwensya sa lipunan at kultura gaya ng sining, pulitika, batas, buhay pamilya, kalendaryo, musika at kung paano tayo mag-isip ay nakulayan ng impluwensya ng Kristiyanismo sa loob ng halos dalawang libong taon. Ipinangako ni Hesus na itatayo Niya ang Kanyang iglesia (Mateo ), at sa pagdating ng Banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes (Mga Gawa 2:1-4), ang iglesia - mula sa salitang ekklesia (" kapulungan ng mga tinawag") - ay opisyal na nagpasimula.

Kaya nga, ang kasaysayan ng Kristiyanismo at ng iglesia ay isang bagay na mahalagang malaman. Tatlong libong tao ang tumugon sa sermon ni Pedro nang araw na iyon at nagpasyang sumunod kay Kristo.

Sa wakas, ipinagkaloob noong 1946 ang kalayaan pagkatapos ng maikling pananakop ng bansang Hapon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, pagkatapos ng huling pagkatalo ng bansang Hapon noong 1945.

Ang huling pagbabalik ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sa Pagpapalaya sa Pilipinas mula 1944 hanggang 1945.

Ang Lumang Tipan ang nagtatag ng saligan ng Bagong Tipan at imposibleng maintindihan ang Kristiyanismo ng walang kahit anong pagkaunawa sa Lumang tipan (tingnan ang aklat ng Mateo at Hebreo).

Ang Lumang Tipan ang nagpaliwanag ng pangangailangan ng Mesiyas o Tagapagligtas, at naglalaman ng kasaysayan ng bansa ng Diyos at ng mga hula tungkol sa pagdating ng Mesiyas.

Taon ng pagbawi at muling pagbangon pagkatapos ng giyera ang mga sumunod na taon, ng karahasan sa sibilyan dulot ng diktadurang Ferdinand Marcos na napatalsik noong 1986, at ng patuloy na suliraning dulot ng komunista at separatistang Moro.

" Sagot: Ang kasaysayan ng Kristiyanismo ay ang kasaysayan ng kanlurang sibilisasyon.

Matigas na pagsuway ang itinugon ng mga grupong katutubo sa kabundukan pati na rin ng mga mapanlabang Moro na nagpapatuloy hanggang sa ngayon.

Kabi-kabilang mga himagsikan at karahasan ang lumaganap sa mga baybayin sa kabuuan ng tatlong siglong pananakop, bunga na rin ng pag-aabuso at kakulangan ng reporma.

Ayon sa mga naitalang kusilba ng tao sa bansa, maaaring dinayo na ng mga tao ang Pilipinas, ilang libong taon na ang nakalipas.